Husorden

Velkommen til Borggaarden

 

Her er lidt information om vores hus, så du ved mere om, hvilke aktiviteter vi har, og hvordan vi har indrettet os med bestyrelse, husregler mm.

 

Antenne

Alle lejligheder i Borggården er tilsluttet YouSee’s kabelsignal med grundpakken som udgangspunkt. Ønskes yderligere programmer må lejlighederne selv ordne dette med YouSee.

Beboerne må ikke opsætte udvendige antenner og loftsantenner, så de er synlige for andre.

 

Affald

Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, f.eks. i aviser eller i plastposer.

Hvis beboerne har større ting, som skal bortskaffes, såsom papkasser, møbler o. lign., skal dette ske, når der regelmæssigt bliver bestilt containere til storskrald. Kontakt viceværten. Det daglige affald skal sorteres i de dertil opstillede beholdere i containerrummet. Vi sorterer desuden papir, metal, plastik og brugte batterier. Vi vil opfordre til brug af affaldssorteringen til glæde for miljøet.

 

Altaner og altankasser

Det er tilladt at anbringe altankasser samt at opsætte markiser og solsejl efter aftale med bestyrelsen. Altankasserne skal være skruet solidt fast i underlaget.

 

Arbejdsdage

Hvert forår og efterår afholder vi en arbejdsdag, hvor vi gør hovedrent i opgangene og planter blomster i gården samt andre forefaldne opgaver. Det forventes, at alle lejligheder er repræsenteret af mindst 1 beboer. I tilfælde af afbud kan den pågældende påtage sig løsning af en nærmere specificeret erstatningsopgave efter aftale med bestyrelsen.

Når vi er færdige med arbejdet, holder vi en hyggelig fælles frokost.

 

Bad og toilet

For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir o.lign. må aldrig kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til bestyrelsen. Dryppende haner eller løbende toiletkummer skal straks udbedres.

Ødelagte vaske og toiletkummer kan blive udbedret via ejendommens bygningsforsikring.

Beboerne skal sikre, at ejendommen som helhed er miljøbevidst – dette gælder både vand, varme, el og gas.

 

Bestyrelsen.

Bestyrelsen holder møde ca. én gang om måneden. Vi modtager gerne skriftlige forslag og indlæg fra beboerne.

 

Cykler m.v.

Cykler og knallerter må gerne sættes i cykelkælderen – sættes cykler på fortovet eller i indgangen, skal disse sættes helt ind til hegnet, så de ikke spærrer vejen ind til huset

 

Fællesarealer.

Undlad at henstille møbler, byggematerialer m.m. på fællesarealerne, dvs opgangene og kældergangene. Tag i hele taget hensyn til dine bofæller.

 

Generalforsamling.

Den årlige generalforsamling afholdes normalt i marts måned.

 

Gården

Gården er til for at blive brugt – både til leg, festlige sammenkomster og almindelig hygge. Ønskes gården anvendt til større arrangementer, skal beboerne orienteres, både på nettet og på opgangenes opslagstavler. Gården skal altid efterlades i samme stand, som den overtages; dette gælder også gårdens toilet.

Det er hyggeligt med børn i gården, men ryd op, så der også er pænt og hyggeligt for de andre beboere. Sandkassen skal forsynes med net; cykler og store legeting stilles i et hjørne af gården, så de generer mindst muligt.

Ved brug af gården tages almindelig hensyn omkring støjniveau – se nedenfor.

Gården kan blive halvt overdækket; hvis dette ønskes, kontaktes viceværten.

 

 

Gårdfest.

Vi holder gårdfest hver sommer i august måned. Den 1. søndag i advent tænder vi lyskæderne i gården, drikker glögg og spiser æbleskiver.

 

Haver

Det påhviler den enkelte havebruger at holde haverne præsentable. Haverne må som udgangspunkt ikke ændres radikalt uden bestyrelsens tilladelse. Dette betyder, at træer, større buske, hegn og øvrigt nuværende anlæg ikke må fjernes/ændres uden bestyrelsen accept.

 

Husdyrhold

Husdyr må kun holdes med skriftlig godkendelse fra bestyrelsen. Som udgangspunkt gives der kun godkendelse til mindre dyr. Det er op til den enkelte husdyrejer at tilsikre, at dyrene ikke larmer eller på andre måde generer de øvrige beboere i ejendommen. Husdyr må under ingen omstændigheder luftes i gården

 

Kommunikation

Udover almindelig hyggesnak og brug af opslagstavler i opgangene kan kommunikation mellem ejendommens beboere ske via mailgruppwn: borggaarden@googlegroups.com

For at blive medlem af gruppen må I maile jeres e-mail adresse til bestyrelsens adresse: best-borggaarden@googlegroups.com

Så vil I blive ”inviteret”.

 

Kælderrum m.v.

Kælderen skal holdes ryddelig, og der må ikke sættes private ting i kældergangene. Hver lejlighed har brugsret til mindst ét kælderrum og er forpligtet til at sørge for, at dette rum er pænt og funktionsdueligt.

 

Af hensyn til brandfare skal opmagasinering af brandbare materialer minimeres. Det anbefales endvidere at anvende åbne metalreoler og plastikopbevaringskasser. Tobaksrygning er forbudt i kælderetagen. Det er ikke tilladt at tilkoble egne el-redskaber – såsom vaskemaskiner, frysere e. lign. – til foreningens el-net i kælderen.

 

Ved brug af værkstedet skal dette altid efterlades pænt og ryddeligt. Værktøj fra værkstedet må gerne lånes, men skal afleveres, når man er færdig med at bruge det.

 

Maskinvask i lejlighederne

Vask, der igangsættes, skal være afsluttet kl. 22.

 

 

Musik m.v.

Benyttelse af radio, fjernsyn, musikanlæg og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer skal beboerne vise særligt hensyn til naboer ved at dæmpe ned. Når der spilles musik skal dette i videst muligt omfang ske for lukkede døre/vinduer.

 

I almindelig ugedage skal støj undgås efter kl. 22. Fredag og lørdag skal støj undgås efter kl. 24.00.

 

Nøgler

Udlevering af fællesnøgler til håndværkere etc. skal begrænses, således at hovednøglen ikke bliver spredt rundt omkring. Beboerne er selv ansvarlige for vedligeholdelse af egne låse.

 

Opgange

Opgangene skal holdes ryddelige. Dette betyder, at der ikke må sættes affald, sko, kasser eller andre ejendele udenfor lejlighedens dør. Efter aftale med etagenabo må beboeren dog gerne opstille blomsterkrukker; disse skal holdes pæne og præsentable.

 

Der må sættes klap-/barnevogne i opgangens stueetage – max én vogn pr. barn under 4 år.

 

Der må ikke ryges i opgangene.

 

 

 

Skiltning

Skilte ved døranlæg opsættes af bestyrelsen. Dørskilte bør være udført i plast, porcelæn eller messing.

 

Tørrerummet

Tørrerummet kan frit anvendes af alle beboere til tørring af tøj. Brugerne er ansvarlige for at holde vaskekælderen ryddelig. Tørretumbleren må ikke igangsættes efter kl. 20.00.

 

Udluftning

Beboerne må – for at undgå fugtdannelse og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling – foretage en effektiv udluftning.

 

Vedligeholdelse

Bestyrelsen koordinerer den udvendige vedligeholdelse. Den kan derfor påbyde, at enkelte eller alle lejligheder udfører malerarbejde eller andre vedligeholdelsesopgaver. Efterkommes sådanne påbud ikke, så har bestyrelsen en vedtægtshjemlet ret til med passende varsel at foranstalte sådanne opgaver udført af håndværkere for ejers regning.

 

Ved større arbejder i egen lejlighed, som f. eks. installation af nyt køkken eller badeværelse opfordres man til at kontakte bestyrelsen, inden arbejdet igangsættes. Herved kan man få fastlagt, hvilke af ejendommens fællesinstallationer (vandrør og faldstammer) der eventuelt skal udskiftes. Udgifterne til udskiftning af tærede (lodrette) rør bliver dækket af ejerforeningen.

 

Vinduer og døre

Vinduer i lejlighed og dertil hørende kælderrum skal være forsynet med hele ruder. I fyringssæsonen skal kældervinduer og –døre holdes lukkede.

 

Fornyelse og vedligeholdelse af vinduer og døre påhviler den enkelte lejlighed. Foreningen stiller dog maling til rådighed. obs

 

Ødelagte vinduer kan blive udbedret via ejerforeningens bygningsforsikring.

 

Yderdørene skal i videst muligt omfang holdes lukkede, da det giver den højeste grad af tryghed for alle beboerne i opgangene.

 

Ændring af lejligheder

Ved markante ændringer af lejlighederne skal myndighedernes regler omkring indberetninger og tilladelser overholdes. Kontakt evt. bestyrelsen for vejledning.

 

Ødelæggelser, hærværk o.lign.

Ved ødelæggelser og hærværk af ejendom og anlæg vil der fra bestyrelsens side blive rejst erstatningskrav over for de pågældende.